Autóbérlés

Online autóbérléshez kérjük kattintson a tovább gombra.

Autóbérlés

Online autóbérléshez kérjük kattintson a tovább gombra.

Eladó autóink

Használt autóink megtekintéséhez kérjük kattintson a tovább gombra.

Szolgáltatások


Autó bérlés

Gépjármű használattal összefüggő általános tájékoztató

Részletek

Használt autó

Ha már régen vásárolt használt autót, netán most áll élete első használtautó-vásárlása előtt, és nem tudja, mit is kell tennie pontosan, akkor forduljon hozzánk bizalommal.

Részletek

Autó finanszírozás

Használt autót szeretne venni minél kedvezőbb hitel vagy lízinglehetőség felhasználásával? Finanszírozási lehetőségeinkkel segíteni tudjuk a kiválasztott autója megvásárlását..

Részletek

Autó bérlés


Gépjármű használattal összefüggő általános tájékoztató

 

1.  A Gépjármű használata során felmerülő általános rendelkezések:

Bérlő és Használó köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait és kulcsát, minden körülmények között magánál tartani vagy egyéb (pl.: szállodai széf) biztonságos helyen tartani.

Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt, a Gépjárműben szállítani.

Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos személy, intézkedése keretében, valamely hatóság elszállította, Bérlő illetve Használó, erről a tényről, haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni. Ilyen esetben a felmerült költségek, mint az elszállítás díja és a bírság összege is a Bérlőt, illetve Használót terhelik.

 Bérlő és Használó köteles megtéríteni a Bérbeadónak, minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott szabálysértési, közigazgatási jellegű, vagy egyéb bírság, büntetés, és pótdíj ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, valamint az autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztásából származó büntetési összeget.  Továbbá ezek következményeképpen előállott kárát, amelyet a Bérlő a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett, és a fent részletezett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásáig fennálló időszakot is.

Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy Gépjárműveit műholdas távfelügyeleti rendszerrel lássa el. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó jogosult a Gépjármű azonnali leállítására, és a Bérleti Szerződés rendkívüli felmondására, amennyiben a Bérlő, megszegi a közlekedési szabályokat, (pl.: jelentős sebesség túllépés)

Bérlőt illetve Használót, terheli a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező, bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is.

 

2.  A Gépjármű megóvásával kapcsolatos általános rendelkezések:

A Bérbeadó és Bérlő rögzítik, hogy a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a bérlet kezdetén készülő Átadás-átvételi jegyzőkönyv. Bérlő kijelenti, hogy az Átadás-átvételi jegyzőkönyv adatait a bérlet lejáratakor visszamenőleg nem vitatja, az azon szereplő adatokat maradéktalanul elfogadja.

A Gépjárműben szigorúan TILOS dohányozni. A dohányzási tilalom megszegése esetén a Bérlő köteles a Bérbeadónak 30 000 Ft+ áfa összeget megfizetni.

Bérlő felelősséggel tartozik a Gépjármű, Bérbeadó általi visszavételig keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Bérlő (vagy képviselője) a Gépjármű visszaszolgáltatásakor az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását elmulasztja (pl. a Gépjárművet ügyfélfogadási időn kívül adja le, vagy nem várja meg az ellenőrzést), illetve megtagadja, vagy a Gépjárművet nem a Bérbeadó munkatársa részére szolgáltatja vissza.

A Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására, a Gépjármű időszakos szervizének elvégzése céljából, a Bérbeadó által megadott helyen és időpontban megjelenni. Amennyiben a Gépjármű fedélzeti computere erre alkalmas, Bérlő köteles annak hiba vagy szerviz jelzését a Bérbeadónak azonnal jelezni.

A Gépjármű kötelező tartozékai, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt extra tartozékokon kívül, bármilyen egyéb alkotórész, vagy tartozék (pl. spoiler, alufelni, chip tunning,) a Gépjármű átadás-átvételét követően kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. A hozzájárulás nélkül felszerelt, előzőek szerinti vagyontárgyakat a Bérlő köteles haladéktalanul a Gépjármű állagsérelme nélkül a Gépjárműből saját költségén eltávolítani, ennek hiányában a Bérbeadó - választása szerint- jogosult azt Bérlő költségére eltávolíttatni, vagy a Gépjárműben hagyni, amely esetben azonban Bérlő semmilyen jogcímen Bérbeadótól ellenértékre nagy tarthat igényt.

A Gépjárművön matrica, felirat vagy bármilyen egyéb megjelölés, kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. Amennyiben a Gépjárműre ezen jóváhagyás hiányában ilyen matrica, felirat vagy bármilyen egyéb megjelölés kerül, azt Bérlő köteles haladéktalanul eltávolítani, ezt Bérbeadónak haladéktalanul írásban jelezni, ennek hiányában azt Bérbeadó a Bérlő költségére eltávolíttathatja.

Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó hozzájárulása nélkül a Gépkocsira elhelyezett, hirdetések, feliratok és matricák, tartalmával összefüggő szerzői, reklám, és általános polgári jogi felelősséget a Bérlő viseli. Bérlő teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó irányában, akkor is, ha harmadik személy kártérítési igénnyel lép fel a Bérbeadóval, mint a Gépjármű tulajdonosával illetve üzemeltetőjével szemben.

 

3.  Baleset esetén teendők:

 A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik

Baleset esetén Bérlő (Használó) köteles gondoskodni az úgynevezett Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá, - amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl. személyi sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak - köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni

Bérlő, illetve Használó köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót telefonon vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen le kell írni. Bérlő és Használó köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen pont szerinti általa kitöltendő dokumentumokat a balesetet követő egy napon belül Bérbeadónak megküldeni.

A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő illetve Használó semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.

A Bérlő jelen pont szerinti, a kár bekövetkeztét és a káreseményre vonatkozó egyéb körülményeket megfelelően igazoló dokumentumok rendelkezésére bocsátására vonatkozó kötelezettségei késedelmes teljesítése esetén a Bérbeadó a késedelemmel érintett időszak vonatkozásában napi 3000 Ft+áfa összegű díjat jogosult felszámítani.

A Bérlő illetve Használó a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani. A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.

Amennyiben Bérlő, illetve Használó a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet késedelmesen vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárét, illetve egyéb következményekért.

 

4.  Lopás és egyéb kár esetén teendők:

A Gépjármű vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő illetve Használó köteles a rendőrséget és a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

A Gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) esetén a Bérlő illetve Használó köteles a Bérbeadót haladéktalanul, telefonon vagy emailben értesíteni.

 

5.  A Gépjármű meghibásodása esetén teendők:

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony során, esetlegesen fellépő meghibásodások javítását, Bérbeadó az általa választott szervizműhelyben végzi, illetve végezteti el.

Amennyiben bérleti jogviszony során felmerülő, bármely előre nem látható meghibásodás javítása kizárólag a Bérbeadó által írásban jóváhagyott javítóműhelyben, végeztethető el. A javítás megkezdése előtt Bérlő illetve Használó köteles a Bérbeadóval a meghibásodásról és a javítás körülményeiről szóban vagy telefonon egyeztetni és a javítást végző műhely illetve szerviz telefonszámát Bérbeadó részére megadni. A javítást megkezdeni- kizárólag akkor lehet, miután a Bérbeadó és a javítást végző szerviz illetékese telefonon egyeztetett a javítás menetéről és várható költségéről, és Bérbeadó írásban a javításhoz hozzájárult. Bérlő az írásos hozzájárulást emailban vagy Faxon köteles a javítást végző szerviznek valamint a Bérlőnek eljuttatni.

A Gépjármű javítása során felmerült költségek Bérbeadót terhelik, kivéve, ha a Gépjármű meghibásodás, Bérlő illetve Használó általi nem rendeltetésszerű használatának, vagy Bérlő illetve Használó egyéb szerződésszegésének a következménye.

Amennyiben a Gépjármű megjavítását a Bérbeadó hozzájárulásával, a Bérlő saját számlájára végeztette el, a javítás költségének megtérítése Bérlő felé kizárólag a Bérbeadó nevére és székhelyére szabályosan kiállított számla ellenében lehetséges.

 

6.  Csere Gépjármű szolgáltatás:

Abban az esetben, ha a Gépjármű Magyarország területén belül meghibásodik, és ezzel egyidejűleg, vagy káresemény következtében mozgásképtelenné válik, Bérbeadó köteles Bérlő részére 10 (tíz) órán belül cseregépjárművet biztosítani.

Abban az esetben, ha a Gépjárművet Magyarország területén Bérlőnek nem felróhatóan (a felróhatóság hiányát kizárja, amennyiben a Bérlő a Gépjármű ellopását követően annak forgalmi engedélyét, valamint indítókulcsát a Bérbeadó részére haladéktalanul nem mutatja be) ellopják, Bérbeadó köteles Bérlő részére 10 (tíz) órán belül cseregépjárművet biztosítani.

A Bérlő hozzájárul, hogy amennyiben a Bérbeadó a csere Gépjármű szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, átmenetileg nem a Bérbeadó által üzemeltetett Gépjárművel teljesíti, jogosult harmadik személyt, mint alvállalkozót alkalmazni. Ebben az esetben a csere Gépjármű biztosításával és bérleti feltételeivel kapcsolatban a ténylegesen igénybe vett gépjármű esetében hatályos biztosítási és bérleti feltételek az irányadók.

Bérbeadó a Bérlővel, illetve a Használóval szemben a Bérleti szerződés alapján fennálló, a Gépjármű szolgáltatására irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekszik eleget tenni. Ugyanakkor a Gépjárművet érintő bármely káresemény esetén, az eset körülményeinek a mérlegelését követően Bérbeadó jogosult a Bérlő számára díjmentes cseregépjármű biztosítását indoklás nélkül megtagadni.

 

 

 

 
Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Aréna Autó - Magyar